தொடர்கள்
அனுபவம்
வாழ்க்கை இது தான்

20240311221453361.jpg

மோசமான அரசியல்வாதிகள் பிறப்பதில்லை.
அவர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள்.

யாரால்?
வாக்களிக்கும் நாளில் சுற்றுலா செல்லும் நல்லவர்களால்..................